ارزش ها

- تعهد و مسئولیت پذیری در قبال ذی¬نفعان و مشتریان
- حفظ و ارتقاء کیفیت محصول
-ابتکار عمل فردی و مدیریتی در بهره¬وری منابع
-حفظ و ارتقاء ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ¬پذیری اجتماعی
-تعهد و تخصص سازمانی کارکنان
-اجرای راهبرد¬های ابلاغی شرکت مادر عمران مسکن ایران