ماموریت

شرکت ونک پارک مشتری مداری و حفظ کیفیت را سرلوحه دستور کار خود قرارداده و در همین راستا می کوشد تا با توسعه سهم خود در بازار داخلی از طرق مختلف و تقویت جایگاه خود در میان سایر رقیبان به موازات تأمین منافع سهام داران و ذی نفعان، جایگاهی درخور و بنام را برای خود فراهم نماید.