مدیران

هیئت مدیره

غلامرضا پیرقدیمی

سمت : مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

معاونان

علی رحمانیان

سمت : معاونت فنی و اجرایی و عضو هیئت مدیره

محمد فتحعلی

سمت : معاونت مالی و اداری و عضو هیئت مدیره