مدیران

مدیر عامل

حسین پیشوا

سمت : مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

معاونان

میثم رضایی

سمت : معاونت بازرگانی و پشتیبانی

علی رحمانیان

سمت : معاونت فنی و اجرایی و عضو هیئت مدیره

علی اسماعیلی

سمت : معاونت مالی و اداری