اهداف کلان

اهداف شرکت ونک پارک بر پایه برنامه استراتژیک تدوین شده شرکت، عبارتند از:
-کسب رضایت مشتریان و تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه
- افزايش سهم تولید و فروش در بازار
-مدیریت بهینه دارایی و تقویت برند
- ارتقاء سطح تكنولوژي
-رهبری هزینه و قیمت تمام شده محصول
- تحقق بودجه
-تطابق برنامه های اجرایی دستیابی به اهداف بر اساس راهبرد های ابلاغی شرکت مادر عمران مسکن ایران
-اجرای کیفی پروژه ها
-بستر سازی برای مشارکت و هم افزایی