شرح اخبار و رویداد ها

ونک پارک موفق به دریافت تقدیر نامه ستاره دار جایزه ملی تعالی و پیشرفت شد

8 اسفند 1398 ساعت - 12:12

پس از استقرار الگوی تعالی سازمان و برنامه ریزی و اجرای آموزش، فرایند خود ارزیابی، برنامه های قابل بهبود و تدوین اظهار نامه تعالی سازمان شرکت ونک پارک در چهارمین دوره فرایند جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سال 1398موفق به دریافت "تقدیر نامه" جایزه ملی تعالی و پیشرفت سازمانی شد.
محمد جواد موسوی مدیر عامل شرکت ضمن برشمردن مراحل ارزیابی و بررسی کمیته علمی و داوری دبیر خانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت سازمانی گفت بر اساس رای داوران این شرکت حایز شرایط دریافت تقدیر نامه یک ستاره چهارمین جشنواره تعالی و پیشرفت سازمانی شد.

پر بازدیدترین ها
مطالب برگزیده