شرح مناقصه

(آگهی مناقصه عمومی) نوبت اول

شرکت ونک پارک (سهامی خاص) در نظر دارد، تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری، پروژه مجتمع مسکونی کوهسنگی واقع در: مشهد مقدس، خیابان کوهسنگی 28 را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به صورت 100 درصد تهاتر با املاک و یا اراضی متعلق به شرکت به اشخاص حقوقی دارای توان فنی، مالی و تشکیلاتی و سوابق مشابه واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط فوق دعوت می شود از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا ساعت 17 مورخ 97/10/05 ضمن در دست داشتن معرفی نامه به نشانی: تهران- شهرک قدس(غرب)- میدان صنعت- بلوار خوردین- بالاتر از چهارراه هرمزان- شرکت ونک پارک- واحد فنی، مراجعه نموده و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88374099 تماس حاصل نمایید. لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط، مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواد شد. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول هریک از متقاضیان بدون آنکه نیازی به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است و همچنین هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می باید یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از امضا و ممهور نمودن آن به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

نوع آگهی : شرح مناقصه

تاریخ شروع : / /

تاریخ شروع : / /

animate.css