شرح مناقصه

برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه، تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات سفت کاری و تاسیسات مکانیک

نوع آگهی : شرح مناقصه

تاریخ شروع : 1396/10/11

تاریخ شروع : 1396/10/11

animate.css