شرح مناقصه

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات مجموعه استخر پروژه مسکون

نوع آگهی : شرح مناقصه

تاریخ شروع : 1396/10/11

تاریخ شروع : 1396/10/11

animate.css