محوطه سازی 32و31و12

کاربری :   محوطه سازی
متراژ کل :   7000